7 Penyesalan Setelah Kematian

7 Penyesalan setelah Kematian
  • “Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.” [18:42]
  • “Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.” [33:66]
  • “Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku). Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al-Qur'an) ketika (Al-Qur'an) itu telah datang kepadaku.” [25:28-29]
  • “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.” [78:40]
  • “Alangkah baiknya jika kitabku (catatan amal ini) tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku.” [69:25-29]
  • “Seandainya kami dikembalikan (ke dunia), tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.” [6:27]
  • ”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan Hari Pembalasan.” [74:42-45]

Baca juga :