Ada Yang Tahu Tulisan dr. Tifa Ini?

K4N 54Y4 5UD4H B1L4NG S3J4K 8BUL4N M4R3T 2020, DU4 T4HUN L4LU P3R515. 

P4ND3M1 1N1 8UK4N D1M4K5UDK4N UNTUK S3K3D4R M3MBUNUH NY4W4 M4NU514.

P4ND3M1 1N1 D1M4KD5UDK4N UNTUK M3M8UNUH N3G4R4. 

V1RU5 R3K4Y454 G3N3T1K4   1N1 4D4L4H 53NJ4T4 810L0G1 Y4NG S4NG4T D4H5Y4T. 

K4R3N4 D14 D18U4T UNTUK M3LUMPUHK4N N3G4R4. 

S3NJ4T4 810L0G1 1N1 D15E84R, 8UK4N UNTUK M3M8U4T M4NU51A 83R3L1MP4NG4N D1 J4L4N4N. 

53P3RT1 C4R4 0R4NG 8ODOH 83RP1K1R, K4L4U D3NG4R 53NJ4T4 810LOG1, L4NT45 1NG4T F1LM-F1LM Z0M813.

L4H G08L0K 1TU. D4N 1TU 4D4L4H PR0P4G4NDA Y4NG M3MBR4IN W4SH3D P1K1R4N 0R3NG 53L4M4 PULUH4N T4HUN, 

T3NT4NG 4P4 Y4NG DI538UT C4R4 K3RJ4 53NJ4T4 810LOG1.

K4L4U MEM4NG S3M4T4-M4T4 UNTUK M3M8UNUH M4NU51A, Y4 MEM4NG 1YA

P3R515 S3P3RT1 N0V3L-N0V3L D4N F1LM-F1LM PR0P4G4ND4

53P3RT1 1NFERN0, C0NT4G1ON, W4LK1NG D34D, D58.

1NG4T 841K-841K

P4ND3M1 1N1 M3M8UNUH N3G4R4!

C4R4 K3RJ4 T3NTU S4J4 S4NG4T L4IN. 

M3MBUNUH N3G4R4 TUH B4G41M4N4 51H? 

5384R K3T4KUT4N D1 M4N4-M4N4.

T4K 4D4 Y4NG L38IH M3MBUNUH S3L41N K3T4KUT4N.

M4NU51A Y4NG T4KUT, 4K4N L3MAH L4H1R 84T1NNY4, D4N MUD4H 5EKAL1 DIS3T1R D4N D1PER4L4T.

D1C0C0K H1DUNG, P3RS1S K3RB4U

D4N D1A M4U MELAKUK4N 4P4 S4J4.

83G1TULAH T4H4PAN P3RT4M4, B4G41M4N4 C4R4 M3M8UNUH N3G4R4.

D4N 1TU 54Y4 K3T4HU1, P4D4 BUL4N M4R3T 2020, K3T1K3 5E8UL4N P3NUH 54Y4 M3MP3L4J4R1 53P3RT1 4P4 51H P4ND3M1 1N1. 

T384R T3R0R! T38B4R K3TAKUT4N1 D4N N3G4R4  D4L4M G3NGG4M4N. 

P3J484T N3G4R4 L4H Y4NG T3RL38IH D4HULU DIT4KLUKK4N D4N D1KU45AI. D3NG4N 4P4?

D3NG4N U4NG L4H! 8UNGK4M MULUT D3NG4N U4ANG. P3NUH1 P3RUT M3R3KA DENG4N U4NG, D4N J4D1LAH M3R3KA BUD4K Y4NG M3MBUNUH N3G4R4NY4 S3ND1R1 D3NG4N 54NG4T 3FKT1F.

C3R3 M3M8UNUH N3G4R4 K3DU4 4D4L4H P3L3M4H4N K0HES1 4NT4R W4RG4 N3G4R4NY4. 8U4T 4DU D0MB4,

D3NG4N MENGGUN4K4N T0K0H-T0K0H 4T4U M3M8U4T T0K0H-T0K0H 80N3KA Y4NG T184-T184 MUNCUL D4N T3RK3NAL DI S0S14L M3D1A. 

M3R3KA 83RFUNG51 M3NY384RLU45KAN 5EK4L1GU5 M3MPR0DUK51 1NF0RM45I P4L5U

M3M8U4T R4KY4T B3RKU8U-KU8U D4N T3RP3C4H-B3L4H. 54L1NG M3M4K1, 54L1NG M3M83NCI. 

M3NJ4D1K4N T0K0H Y4NG M3NYU4R4KAN K3B3N4RAN M3NJ4D1 B4H4N BULLY4N D4N 8UL4N-8UL4N4N.

53P3RT1 S4Y4! H3 H3 H3. 

4G4R T1D4K D1P3RC4Y4. 

K383N4R4N D1PUT4RB4L1KK4N S3D3M1K14N RUP4. 

Y4NG S4L4H J4D1 83N4R. Y4NG 83N4R J4D1 S4L4H. 

53T3L4H N3G4R4 TUNDUK,

M4K4 DIMUL4ILAH P3NJ4R4HAN D4N P3R4MPOK4N 8354R-83SARAN.

4P4 Y4NG 8154 D1KU454I, D1KU4541. 4P4 Y4NG 8154 D1J4R4H, 84K4L D1J4R4H.

P3R4MP0K4N P4LING A8SURD S3L4M4 P4ND3M1 1N1,

D4N D1LAKUK4N D3NG4N K4K1 T4NG4N PENGU454,

DAN D1L4KUKAN B3TUL-B3TUL DI 14NG 80L0NG.

84H454 J4W4NY4: C3TH0 W3LO-W3LO

4D4L4H P4NGG0ND0LAN 18UK0TA!

18UK0T4 N3G4R4 DIR4MP0K, D18UNGKU4 P4KE S4RUNG, D4N DIG0ND0L M4LING

D1 D3P4N S3LURUH R4KY4T Y4NG CUM4 815A M3L0NG0-LONGO.

W4DUH, 1N1 4D4LAH P3RAMPOKAN P4L1NG D4HSY4T S3P4NJ4ANG S3J44AH M4NU5S1A.

S383G1TU G0BL0OKNY4 K4L1AN 5EMU4, 54MP4I T4K M4MPU M3L1HAT

M3NG4P4 I8UK0T4 H4RU5 D1P1ND4H D3NG4N T3R8URU-BURU?

M3NG4P4 JU5TRU H4RU5 D1LAKUK4N D1 M454 P4ND3MI?

Y4 M3M4NG 8EGITUL4H SKENAR10NYA, B0TOL!

B0D0H D4N T0LOL. 

M3R4MP0K Y4 H4RU5 8URU-8URU D0NG 4H, M4S4 S4NTUY 

P4K3 M4K4N M1NUM.  K3BURU P3NGHUN1 Y4NG D151REP S1UM4N, D4N 84L1K K354D4R4NNY4. 

M4K4 D1H4R4PK4N, D3NG4N D1L4KUK4N 53C4R4 BURU-BURU B3G1N1, 83RH451L, D0NG. 

84RU 53T3L4H P3R4MP0K4N 53L3541, R4KY4T 54D4R, 5UD4H D1R4MP0K, D184NT41, D1LUCUT1 H4815-H48154N, M451H H4RU5 84Y4R HUT4NG 8U4T 18UK0T4 84RU Y4NG NGG4K 84K4L LUN45 54MP41 R18U4N T4HUN K3 D3P4N!

UNTUK 1TUL4H, 54L4H 54TU TUJU4N D1C1PT4K4NNY4 PANDEMI. 

K4N D4H D181LANG, P4NDEM1 1N1 M3M8BUNUH N3G4R4!

D4N C4R4 P4L1NG J3N1IU5, 3K5P3R1MEN Y4NG P4LING B3RH451L. P3R4MP0KAN P4L1NG 8RUTAL, 4D4LAH P3RAMPOKAN 18UK0T4, D1 T3NG4H-T3NG4H M4S4 "P4ND3M1" 83RL4NG5UNG. 

S38U4H K0TA R3K44N D1BU4T NUN JAUH D1 S4N4, 

M3MBU4TNY4 D3NGAN HUT4NG Y4NG H4RUS D1T3BUR5 S3NDIRI D3NGAN D4R4H DAN NY4W4 R4KY4T Y4NG DIR4MP0K, S3JUML4H 1.000 TR1L1IUN!

S3M3NT4R4 18UK0TANY4 S3ND1R1 DIL3GO, G3DUNG-G3DUNG D1JU4L MUR4H, J4D1 B4NC4KAN.

S3LURUH R4KY4T B4K4L MENY4KS1KAN, P3NGHUN1 I5T4N4 PUT1H D3P4N M0N45, 53T3LAH 76 T4HUN L4LU 4D4LAH BULE-BULE BEL4ND4, K1N1, DI T4HUN 2024, P3NGHUN1NY4 4D4LAH.....

4DUH NGG4 TEGA M4U NUL15NY4.

83R54M8UNG Y4.

1N1 84RU S4TU F4KT4. M4S1H 84NY4K F4KT4 Y4NG L41N.

D4N 54Y4  G3m4s S3ND1R1, NUL1S K38BEN4R4N HRU5 D3NG4N C4R4 53 4L4Y 1N1. M3R454 B3GO 53ND1R1 GU4. 

D4H 15T1R4H4T DULU. T3NS1 N41K N1H P4G1-P4G1. 

Jadi pengen makan tahu isi pake cabe 15. 

"Lho kalimat terakhir kok ngga ditulis secara alay, Doktif?"

Haissh masa nulis tahu isi harus T4HU 151 jugaa???

____
*fb dr. Tifa